BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 31 maja 2021 roku

Stawiski, dnia 27 maja 2021r.

RM.0002.33.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 14 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 5416 oraz z 2019 r. poz. 1117)

zwołuję
na dzień 31 maja 2021r. o godz. 14:30 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22.04.2021 r.
 4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Nr LIII/205/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stawiski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2021 – 2036.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski”.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 12. Informacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach

Kamil Zajączkowski

Data powstania: piątek, 28 maj 2021 09:52
Data opublikowania: piątek, 28 maj 2021 09:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 248 razy