BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

(dot. zebrania pełnego materiału dowodowego w toczącym się na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O. O .ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 294, 296, 297 w miejscowości Wilczewo, gmina Stawiski ".

Stawiski, dnia 27 kwietnia 2021 r.

OŚR.6220.8.2021

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Stawisk

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz.247) Burmistrz Stawisk

zawiadamia strony postępowania

że zebrano pełny materiał dowodowy w toczącym się na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o .ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 294, 296, 297 w miejscowości Wilczewo, gmina Stawiski ’’.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy Urzędu tj. 800 -1600 i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

W myśl art. 49 K.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wilczewo.

Obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 27 kwietnia 2021 r. na stronie www.bip.stawiski.pl.

BURMISTRZ  STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Otrzymują:

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie,
  2. a/a.
Data powstania: wtorek, 27 kwi 2021 15:24
Data opublikowania: wtorek, 27 kwi 2021 15:40
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 732 razy