BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 22 kwietnia 2021 roku

Stawiski, dnia 16 kwietnia 2021 r.

RM.0002.32.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 14 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 5416 oraz z 2019 r. poz. 1117)

zwołuję

na dzień 22 kwietnia 2021r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach XXXII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26.02.2021 r.
 4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk między sesjami.
 6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Stawiski za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stawiski do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Stawiski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stawiski do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Wysokim Małym poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych.
 13. Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stawiski, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stawiski, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 15. Informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021r. o godz.14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach

Zajączkowski Kamil

Data powstania: poniedziałek, 19 kwi 2021 11:50
Data opublikowania: poniedziałek, 19 kwi 2021 12:02
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 613 razy