BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 26 lutego 2021 roku

Stawiski, dnia 18 lutego 2021r.

RM.0002.31.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713 i 1378) oraz § 14 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 5416 oraz z 2019r. poz. 1117)

zwołuję

na dzień 26 lutego 2021r. o godz. 9:30 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach XXXI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17.12.2020r.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30.12.2020r.
 5. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk między sesjami.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stawiskach.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stawiski za rok 2020.
 10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach za rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2021 – 2036.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stawiski na rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora+ w Stawiskach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustalania prawa do dodatków energetycznych.
 17. Bilans potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach w zakresie pomocy społecznej na rok 2021.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Piotra Rakowskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2021 rok.
 20. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 21. Informacje.
 22. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 25 lutego 2021r. o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach

Zajączkowski Kamil

Data powstania: piątek, 19 lut 2021 13:07
Data opublikowania: piątek, 19 lut 2021 13:13
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 320 razy