BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Ogłoszenie Nr GN.6870.2.2021

 Burmistrza Stawisk

z dnia 11 stycznia 2021 r.

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Stawisk działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.), ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski:

Przedmiot przetargu

lp

Oznaczenie,

opis

nieruchomości,

Nr  KW

Powierzchnia

nieruchomości

w  ha,

rodzaj  użytków,

klasa

Przeznaczenie nieruchomości

Cena

wywoławcza  nieruchomości

w przetargu

w  zł

Wysokość

wadium

20 %

ceny

wywoławczej

w  zł

Postąpienie nie  mniej

niż  1%

ceny wywoławczej

w  zł

Termin i

miejsce

przetargu

1

2

2

4

5

6

7

8

  1.  

Działka oznaczona numerem 2, niezabudowana, położona w obrębie Mieszołki, dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży prowadzona jest księga wieczysta LM1L/00028066/2

0,3300 ha

rodzaj użytków
- N,

Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod lokalizacje farmy wiatrowej

10 000,00

2 000,00

100,00

12 lutego 2021 r. godz. 10:00

Urząd Miejski
w Stawiskach

sala nr 1

 

Obciążenia i zobowiązania

Ww. nieruchomość – działka jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń oraz nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatnoprawne osób trzecich, a ponadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

Koszty i opłaty

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz z podatkiem od towarów i usług, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.

 

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika przetargu, który ten przetarg wygra jest przepadek wpłaconego wadium.

Dodatkowe informacje:

Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Stawiski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

  1. Dowodu wpłaty wadium.
  2. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości.
  3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do właściwego rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego  1964 r. -  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).

Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Stawiskach  93 8762 1022 0031 6097 2000 0030 Hexa Bank Spółdzielczy o/Stawiski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2021 r. włącznie, decyduje data wpływu wadium  na rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty sądowe oraz wskazania  nieruchomości.

Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15. oaz  opublikowana na stronach internetowych www.bip.stawiski.pl. i www.stawiski.pl.

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach od  dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 12 lutego 2021 r. oraz publikuje się na stronach internetowych www.bip.stawiski.pl. i www.stawiski.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 8:00 – 16:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 7, tel. 86 278 52 23.

 

BURMISTRZ STAWISK

AGNIESZKA RUTKOWSKA

 

   

Data powstania: poniedziałek, 11 sty 2021 15:43
Data opublikowania: poniedziałek, 11 sty 2021 15:44
Opublikował(a): Moderator
Zaakceptował(a): Moderator
Artykuł był czytany: 919 razy