BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 17 grudnia 2020 roku

Stawiski, dnia 15 grudnia 2020r.

RM.0002.29.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713 i 1378) oraz § 14 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 5416 oraz z 2019r. poz. 1117)

zwołuję

na dzień 17 grudnia 2020r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach XXIX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28.10.2020r.
 4. Przyjęcie protokołu obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20.11.2020r.
 5. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie Gminy Stawiski na lata 2021 – 2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stawiski na 2021 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 13. Informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 9:20 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach
Zajączkowski Kamil

Data powstania: wtorek, 15 gru 2020 13:40
Data opublikowania: wtorek, 15 gru 2020 14:10
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 459 razy