BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 20 listopada 2020 roku

Stawiski, dnia 19 listopada 2020 r.

RM.0002.28.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 14 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 5416 oraz z 2019 r. poz. 1117),

zwołuję

na dzień 20 listopada 2020 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 – 2036.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
  8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  9. Informacje.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 r. o godz. 13:20 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach
Zajączkowski Kamil

Data powstania: czwartek, 19 lis 2020 16:54
Data opublikowania: czwartek, 19 lis 2020 17:00
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 653 razy