BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok

Stawiski, dnia 24 lipca 2020 r.

VB.524.1.2020

BURMISTRZ STAWISK

na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
na 2020 rok

I. Rodzaje i formy realizacji zadania. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia realizacji zadań.
 2. Termin realizacji zadania: od dnia 25 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 3. Adresaci: mieszkańcy Gminy Stawiski.
 4. Program realizacji zadania powinien obejmować w szczególności:
  1) działania informacyjne dotyczące uzależnienia od alkoholu,
  2) działania wspierające osoby uzależnione od alkoholu w trzeźwieniu,
  3) działania o charakterze profilaktycznym w zakresie promowania postaw abstynenckich
  4) organizowanie imprez o charakterze integracyjnym promujących postawy trzeźwościowe i abstynenckie.
 5. Wymagane jest prowadzenie karty pracy (stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego) przez osoby zatrudnione przy realizacji zadania, których wynagrodzenie będzie opłacane ze środków pochodzących z udzielonej dotacji.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 10 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania odbywa się z odpowiednim zastosowaniem przepisu art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz innych właściwych przepisów.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofać ofertę.
 3. Burmistrz Stawisk może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 4. Dotacje na realizację zadań nie mogą być wykorzystane na:
  1) przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Gminy Stawiski,
  2) zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji,
  3) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
  4) nabycie lub dzierżawę gruntów,
  5) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji starającej się o przyznanie dotacji (w tym także wydatków na wynagrodzenie pracowników biura organizacji) chyba, że stanowią one niezbędny element zleconego zadania publicznego, potwierdzony przez organ administracji publicznej wspierający realizację zadania (przy zastosowaniu zasady proporcjonalności kosztów),
  6) zadania inwestycyjne,
  7) działalność gospodarczą i polityczną,
  8) opłaty poniesione po zakończeniu realizacji zadania,
  9) kary, odsetki, podatki, cła, opłaty skarbowe.
 5. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5 % całkowitej wartości zadania.
 6. Wkład własny może mieć formę:
  1) wkładu finansowego - środki finansowe własne oferenta lub pozyskane przez niego ze źródeł innych niż budżet Gminy Stawiski,
      Uwaga! Wkład rzeczowy nie może być przeliczany na finansowy,
  2) wkładu osobowego - nieodpłatna dobrowolna praca, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji odpowiednio udokumentowana.

IV. Termin i warunki składania ofert.

 1. W konkursie mogą brać udział następujące podmioty:
  1) organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie;
  2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  4) spółdzielnie socjalne;
  5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2018. 1263 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 2. W konkursie mogą brać udział podmioty, które nie zalegają z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Stawiski.
 3. Oferty dotyczące wspierania realizacji publicznych zadań gminy należy składać do Burmistrza Stawisk w formie papierowej za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Stawiskach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r. go godz. 10:00. Oferty w formie papierowej należy złożyć w kopercie z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.
 4. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w pkt. III ust. l działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w pkt. III ust. 1, 2), sposób reprezentacji w/w podmiotów wobec organu administracji publicznej.
 5. Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w pkt. III ust. l, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 6. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w pkt. III ust. l składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057) znajdujących się na stronie: stawiski.pl. Druki można również pobrać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

V. Wymagana dokumentacja:

 1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
  Pouczenie
  1) Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
  2) Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „Nie dotyczy”.
  3) W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
  4) W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
  5) We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu.
 2. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym).
 3. Statut, inne dokumenty np. rekomendacja dla organizacji, wewnętrzne procedury funkcjonujące w placówce, itp.

Oferty sporządzone wadliwie, złożone na innych drukach, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów i informacji lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia złożonych ofert.

W przypadku załączników składanych w formie kserokopii powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.

VI. Tryb i kryteria wyboru ofert.

 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, konkurs rozstrzyga Burmistrz Stawisk, który dokonuje wyboru ofert, jego zdaniem najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert w formie Zarządzenia Burmistrza Stawisk. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej, BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 2. Skład Komisji oraz zasady jej pracy określa Zarządzenie Burmistrza Stawisk.
 3. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji  i jej cel zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej: www.stawiski.pl.
 4. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 6. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.stawiski.pl.
 7. Ocena merytoryczna ofert złożonych na realizację zadań w formie wsparcia realizacji zadania publicznego:
Lp. Przyjęte kryteria oceny oferty Punkty kontrolne oceny Skala ocen Liczba przyznanych punktów
1. Realizacja zadania publicznego przez oferenta. • Czy podmiot posiada odpowiednie zasoby materialne potrzebne do realizacji zadania?
• Czy opis planowanych działań gwarantuje osiągnięcie celu zadania?
0-15 pkt  
2. Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. • Czy przedstawiona kalkulacja kosztów jest spójna z opisem działań?
• Czy wysokość wnioskowanej dotacji jest adekwatna do planowanych działań?
• Czy planowane wydatki są zasadne w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania?
0-15 pkt  
3. Zadeklarowana przez podmiot jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie. • Czy opis proponowanych przez podmiot działań gwarantuje właściwą realizację zadania?
• Czy kwalifikacje kadry zatrudnionej przy realizacji zadania są wystarczające do realizacji programu?
0-15 pkt  
4. Zadeklarowany udział środków finansowych własnych, pozyskanych z innych źródeł oraz wkładu osobowego. • 5 % kosztów realizacji zadania.
• Powyżej 5 % kosztów realizacji zadania.
0-15 pkt  
5. Zadeklarowany wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków przy realizacji zadania. • Czy podmiot przewiduje pracę społeczną członków i świadczenia wolontariuszy przy realizacji zadania?
• Czy deklarowany wkład osobowy gwarantuje właściwą realizację zadania?
0-15 pkt  
6. Wiarygodność i rzetelność podmiotu. • Czy realizacja zadań w okresie poprzednich 3 lat była wykonywana terminowo i rzetelnie?
• Czy środki z dotacji z lat ubiegłych zostały rozliczone prawidłowo?
0-15 pkt  
7. Staranność w przygotowaniu oferty • Czy poszczególne części oferty są ze sobą spójne?
• Czy oferta sporządzona jest jasno i przejrzyście?
0-10 pkt  
Razem:  max. 100  

 

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

 1. Dotacje przekazane w 2019 roku:
  1) Parafia Rzymskokatolicka w Stawiskach – 3.900,00zł na zadanie "Bądź wolny od uzależnień",
  2) Parafia Rzymskokatolicka w Stawiskach – 11.000,00zł na zadanie "Bądź wolny od uzależnień";
  3) Gminny Klub Sportowy w Stawiskach – 30.000,00zł na zadanie "Sport terapią dla uzależnień".
 2. Dotacje przekazane w 2020 roku:
  1) Parafia Rzymskokatolicka w Stawiskach – 3.900,00zł na zadanie "Wolny od uzależnień".

ZASTĘPCA BURMISTRZA
STAWISK

Iwona Niedźwiedzka

Data powstania: piątek, 24 lip 2020 15:38
Data opublikowania: piątek, 24 lip 2020 15:55
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 902 razy