BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

Stawiski, dnia 03 lipca 2020 r.

BI.6733.6.2020                                                                            

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA STAWISK

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I AM

że w dniu 03 lipca 2020 r. na wniosek PGE Dystrybucja S. A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Maciej Czerwonko, Giełczyn, ul. Górzysta 44A, 18-400 Łomża została wydana decyzja Burmistrza Stawisk nr BI.6733.6.2020
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowo – napowietrznej linii elektroenergetycznej nN-0,4kV, budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV, słupowej lub kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącza kablowego SN-15kV na działkach nr 452, 453, 454, 455, 456, 459, 686, 679, 688 położonych w miejscowości Dzierzbia, gmina Stawiski, na działkach nr 385/2, 385/1, 384/1, 384/2, 383/2, 383/1, 382, 381/1, 381/2, 380/1, 380/2, 379/1, 379/2, 378/1, 378/2, 377/1, 377/2, 376/1, 376/2, 375/1, 375/2, 374/1, 374/2, 373/1, 373/2, 372/1, 372/2, 371/5, 371/6, 371/3, 371/4, 370/1, 370/2, 369/1, 369/2, 368/1, 368/2, 367/1, 367/2, 240/1, 240/2, 259/1, 259/2, 258/1, 258/2, 257/1, 257/2, 256, 254, 255, 186, 185, 168, 167, 166, 169 położonych w miejscowości Barzykowo, gmina Stawiski, na działkach nr 39/1, 38/1, 37/1, 159/1, 156, 145, 126, 129, 130/2, 130/1, 68/1, 67/1, 131/1, 68/2, 167, 67/2, 69, 70, 71, 88/1, 88/2, 89, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95/6, 95/7, 95/4, 95/5, 97/1, 97/2, 96/1, 96/2, 103, 121, 124, 123, 125, 158 położonych w miejscowości Chmielewo, gmina Stawiski oraz na działkach nr 938/22, 938/10, 938/1, 939 położonych w miejscowości Stawiski, gmina Stawiski.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  projekt decyzji uzgodniono z:

  • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,
  • Starostą Kolneńskim w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,
  • Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku w odniesieniu do obszarów położonych w granicach lasów – postanowienie znak: ZS.224.151.2020 z dnia 19 maja 2020 r.
  • Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w przedmiocie terenu przyległego do drogi krajowej – postanowienie znak: O.BI.Z-3.4351.114.2020.1.UF z dnia 14 maja 2020 r.,
  • Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w przedmiocie terenu przyległego do drogi wojewódzkiej – postanowienie znak: WUDiM.4300.131.2020
    z dnia 14 maja 2020 r.,
  • Powiatowym Zarządem Dróg w Kolnie w przedmiocie terenu przyległego do drogi powiatowej – postanowienie znak: PZD.431.14.2020 z dnia 12 maja 2020 r.

Strony postępowania i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z zebranymi w tej sprawie materiałami w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, w pokoju nr 13.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. od dnia 03 lipca 2020 r.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Stawisk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: piątek, 3 lip 2020 18:09
Data opublikowania: piątek, 3 lip 2020 18:14
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1003 razy