BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk o możliwości wniesienia sprzeciwu

Stawiski, dnia 09 czerwca 2020 r.

OŚR.6220.5.2020

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Stawisk
o możliwości wniesienia sprzeciwu

Burmistrz Stawisk informuje, że w dniu 05 czerwca 2020 r. wpłynął wniosek Gminy Stawiski o zawieszenie postępowania prowadzonego na wniosek Gminy Stawiski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104529B Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo.

Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

W związku z powyższym stronom postępowania służy prawo złożenia do Burmistrza Stawisk  sprzeciwu wobec zamiaru zawieszenia postępowania w terminie 7 dni od dnia ich zawiadomienia o treści niniejszego pisma.

W myśl art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach i w Urzędzie Gminy Piątnica, na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Jurzec Włościański i Dobrzyjałowo oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Piątnica.

Obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 09 czerwca 2020 r. na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Piątnica,
  2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie,
  3. a/a.
Data powstania: wtorek, 9 cze 2020 15:43
Data opublikowania: wtorek, 9 cze 2020 15:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 868 razy