BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

OŚR.7624 – 6/06

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (DZ. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i w związku z art. 46a ust 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

BURMISTRZ STAWISK ZAWIADAMIA

Że dla inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi krajowej Nr 61 Warszawa – Augustów, odcinek Stawiski – Grabowo wraz z przebudową przepustów oraz budową kanalizacji deszczowej w lokalizacjach:

  1. Droga gminna od km 0+008 do km 0+050 przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 647 do Kolna w km 0+074 tej drogi,
  2. Od km 181+110 do km. 181+405
  3. Od km. 181 + 868 do km. 181 + 912
  4. Od km. 182 + 249 do km. 182 + 296
  5. Od km. 182 + 778 do km. 182 + 928

Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Powyższą decyzję podjęto po uzgodnieniu planowanego przedsięwzięcia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolnie oraz Starostą Powiatowym w Kolnie.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, znajdującej się w UM Stawiski w pok. Nr 13.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Stawisk w terminie 14-tu dni id dnia opublikowania.

Burmistrz Stawisk
/-/ Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 25 kwi 2006 15:06
Data opublikowania: wtorek, 25 kwi 2006 15:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 09:10
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2336 razy