BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

Stawiski, dnia 11 marca 2020 r.

OŚR. 6220.5.2020

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Stawisk

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.256 ) w związku z art. 3 ust.1 pkt 11, art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3, art. 75 ust.1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn.zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 11 marca 2020 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Stawiski postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104529B Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek o nr geod.: 100, 50, 15, 22, 28, 29, 30, 34, 107, 52, 85, 84, 83, 82, 72, 79, 64, 63, 61, 406, 411, 187, 186/1, 410, 30/3, 35/2, 35/1, 376,390, 384, 66, 67, 378, 409, 389 położonych na terenie gminy Stawiski  i o nr geod.: 403/2, 404, 453/1, 568/2, 452, 538, 539, 459/5, 451/2, 451/1, 464/1, 465/1, 466/1, 448, 447, 467/1, 468/1, 445, 552, 535/5, 469/1, 470, 471, 472, 473, 535/2, 535/1, 534, 532/2, 532/5, 478, 553, 520, 585, 519, 554 położonych na terenie gminy Piątnica.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 800-1600 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Stawisk wystąpił pismem nr OŚR. 6220.5.2020 z dnia 11 marca 2020 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży i Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku  o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust.1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U., poz.1839), dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.

W myśl art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach i w Urzędzie Gminy Piątnica, na stronach internetowych www.bip.stawiski.pl i https://bip.gminapiatnica.pl oraz w na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Jurzec Włościański i Dobrzyjałowo.

Obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 11 marca  2020 r. na stronie internetowej bip.stawiski.pl.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

 

Data powstania: środa, 11 mar 2020 14:56
Data opublikowania: środa, 11 mar 2020 15:01
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1103 razy