BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O ZMIANACH W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI

Stawiski, dnia 31 grudnia 2019 r.

SGiT.6232.83.2019

INFORMACJA
ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI

Urząd Miejski w Stawiskach informuje, że w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579) został nałożony na mieszkańców obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości, którzy mają zadeklarowaną nieselektywną zbiórkę, zobowiązani są do złożenia deklaracji zmieniającej sposób zbiórki na selektywny. W przypadku stwierdzenia niewykonywania przez mieszkańca obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, będzie musiał on dokonać wpłaty opłaty podwyższonej w wysokości czterokrotności stawki podstawowej, tj. 84 zł od mieszkańca. Jednocześnie właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy bioodpady kompostują w przydomowym kompostowniku, zwolnieni będą w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 zł od mieszkańca.

Właściciele nieruchomości stanowiących w części nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji w terminie:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej
    w deklaracji ilości odpadów komunalnych.

Ustawa nałożyła także obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od dnia 1 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze 63 8762 1022 0031 6097 2000 0570.

Podmiot odbierający odpady komunalne:

Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża, tel. 86 218 25 26.

 

ZASTĘPCA
BURMISTRZA STAWISK

Iwona Niedźwiedzka

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 2 sty 2020 15:32
Data opublikowania: czwartek, 2 sty 2020 15:36
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1524 razy