BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 30 grudnia 2019 roku

Stawiski, dnia 23 grudnia 2019 r.

RM.0002.18.2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 13 ust. 1 - 3 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 5416 oraz z 2019 r. poz. 1117)

zwołuję

na dzień 30 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach XVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XVII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17.12.2019 r.
 4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 – 2036.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Stawiski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Powiatem Kolneńskim dotyczącego określenia zarządu drogą powiatową nr 1857 B Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stawiski na 2020 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 13. Informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 30.12.2019 r. o godz. 9:00.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach
Zajączkowski Kamil

Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2019 18:17
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2019 19:13
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 609 razy