BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 29 listopada 2019 roku

Stawiski, dnia 22 listopada 2019 r.

RM.0002.15.2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 13 ust. 1 - 3 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 5416 oraz z 2019 r. poz. 1117)

zwołuję

na dzień 29 listopada 2019 r. o godz.10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach XV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 6.11.2019 r.
 4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w spawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 – 2036.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Łomżyńskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 13. Informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach

Zajączkowski Kamil

Data powstania: piątek, 22 lis 2019 18:01
Data opublikowania: piątek, 22 lis 2019 18:05
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 615 razy