BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Stawiski, dn. 28.10.2019 r.

Gmina Stawiski
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

VB.041.5.2019

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych
w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu 

 

w związku z konkursem zamkniętym nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/19 ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Instytucję Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III  Kompetencje i kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Gmina Stawiski (dalej „Ogłaszający konkurs”) ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu, pn. „MALI INTELEKTUALIŚCI” realizowanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/19 (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Oś III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej).

Nabór partnera prowadzony jest na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217). 

II. CEL PARTNERSTWA

Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się:

1. Realizację wsparcia na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa)
w szczególności: realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów oraz
2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw /umiejętności uniwersalnych (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa).

z  podmiotem posiadającym doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji.

III. WYMAGANIA I OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA

Partnerem może być podmiot, którego doświadczenie i/lub merytoryczny zakres działalności związane są z celami partnestwa (doświadczenie rozumiane jako doświadczenie samego podmiotu w realizacji projektu zbieżnego z celami partnesrstwa i/lub personelu podmiotu).

Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know-how, zasobów ludzkich, którymi dysponuje, w celu realizacji zadań/działań w projekcie.

Partner musi posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner, w zakresie zbieżnym z celami projektu.

IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA

A. Kryteria dostępu:

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:

1. Podmiot prowadzi działalność statutową w zakresie objętym celem partnerstwa.
2. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885);  2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);  3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.
3. Podmiot nie jest podmiotem, dla którego przyznanie środków finansowych w ramach programu stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
4. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego.
5. Podmiot posiada przynajmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner.
6. Podmiot nie pozostaje pod zarządem komisarycznym oraz nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego (w tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku upadłego, wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania naprawczego.

B. Kryteria merytoryczne:

Punkty za kryteria sumują się, a podmiot może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

1. Podmiot w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył i/lub uczestniczy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner:

  1. do 1 projektu – 0 pkt.,
  2. do 2 projektów – 10 pkt.,
  3. od 3 projektów – 20 pkt.

2. Podmiot posiada doświadczenie w realizacji działań edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy:

  1. brak doświadczenia – 0 pkt.,
  2. posiadane doświadczenie – 20 pkt.

3. Podmiot lub jego personel w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w realizacji projektów skierowanych do dzieci lub młodzieży w zakresie wskazanym w pkt. II.1, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

  1. do 1 projektu – 0 pkt.,
  2. od 2 do 3 projektów – 10 pkt.,
  3. powyżej 3 projektów – 20 pkt.

4. Posiadanie i zadeklarowanie wniesienia odpowiedniego wkładu własnego partnera w postaci know-how, potencjału ludzkiego, organizacyjnego, technicznego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań – od 0 do 20 pkt. 
5. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań – w tym działań edukacyjnych – w projekcie – od 0 do 20 pkt.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność  z oryginałem”):

1. Wypełniony „Formularz oferty” – zgodny co do treści - z wzorem dołączonym do ogłoszenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno-prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
3. Oświadczenie, że podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.:

1) 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885);
2) 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);
3) 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.

4. Oświadczenie, że podmiot nie jest podmiotem, dla którego przyznanie środków finansowych w ramach programu stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
5. Aktualne zaświadczenie (lub kopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 
6. Aktualne zaświadczenie (lub kopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem) właściwego naczelnika US potwierdzającego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
7. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
8. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o posiadaniu przynajmniej 2-letniego udokumentowanego doświadczenia w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner.
9. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o nie pozostawaniu pod zarządem komisarycznym oraz nie znajdowaniu się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego (w tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku upadłego, wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania naprawczego.
10. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.
11. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
12. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.

VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY

1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa.
4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis tzw. „nieczytelny” opatrzony pieczęcią imienną).
5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu pn.  „MALI INTELEKTUALIŚCI” , na adres ogłaszającego konkurs: Gmina Stawiski, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, Punkt Obsługi Klienta (parter)
6. Termin składania ofert wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.11.2019 r. w godzinach pracy Ogłaszającego Konkurs: Gmina Stawiski, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, Punkt Obsługi Klienta (parter) tj. pon.-pt. w godz. 8:00-16:00. Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.
8. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert.
10. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.
11. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.
12. Oferenci, którzy złożą oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej Ogłaszającego konkurs.
13. Ogłaszający konkurs nie przewiduje procedury odwoławczej.
14. Dane kontaktowe w sprawie naboru: 86 278 51 96.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.           

 

BURMISTRZ STAWISK
(-) Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 28 paź 2019 11:20
Data opublikowania: poniedziałek, 28 paź 2019 11:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1154 razy