BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

dot. przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.10/2 (obręb 0008) w miejscowości Cwaliny, gmina Stawiski

Stawiski, dnia 17 września 2019 r.

 OŚR. 6220.8.2019                                              

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

          Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) Burmistrz Stawisk informuje, że dnia 16 września 2019 roku została wydana decyzja Nr OŚR.6220.8.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.10/2 (obręb 0008) w miejscowości Cwaliny, gmina Stawiski.

         Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 800-1600.

          Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA STAWISK
 Iwona Niedźwiedzka

 

Data powstania: wtorek, 17 wrz 2019 13:41
Data opublikowania: wtorek, 17 wrz 2019 13:45
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1141 razy