BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na XII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 10 września 2019 roku

Stawiski, dnia 05 września 2019 r.

RM.0002.12.2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506,1309 i 1571) oraz § 13 ust. 1 - 3 Statutu Gminy Stawiski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 5416 oraz z 2019 r. poz. 1117)

zwołuję

na dzień 10 września 2019 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach XII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 lipca 2019 r.
 4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 – 2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stawiski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i  Młodzieży na terenie Gminy Stawiski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów na terenie Gminy Stawiski.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiski oraz podziału środków pieniężnych na nagrody pomiędzy organem prowadzącym a dyrektorami szkół, a także tryb zgłaszania kandydatów do nagród.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy do budżetu gminy oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym zaliczonym do sektora finansów publicznych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Stawiski.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Stawiski.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Łomżyńskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Piątnica zadania publicznego zarządzania drogą gminną.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania Samorządu Województwa Podlaskiego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolneńskiego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kolneńskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego przyznawanego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zamieszkałych na terenie Gminy Stawiski.
 26. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 27. Informacje.
 28. Zamknięcie obrad sesj

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 9 września 2019 r. o godz. 12:00.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach

Zajączkowski Kamil

Data powstania: czwartek, 5 wrz 2019 16:07
Data opublikowania: czwartek, 5 wrz 2019 16:13
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 895 razy