BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenia rodzinne

Miejsce załatwienia sprawy:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach

ul. Polowa 21

Zgodnie z ustawą z dnia 28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami ) w okresie zasiłkowym od 01.11.2011 do 31.10.2012 r. będzie wypłacany zasiłek rodzinny oraz określone przepisami dodatki do tego zasiłku. Dodatki te będą przysługiwały rodzinie uprawnionej do zasiłku rodzinnego, w której przeciętny miesięczny dochód na osobę uzyskany w roku 2006 nie przekroczył 504,00 zł. (583,00 zł. w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne).

W okresie od 01.11.2011 r. do 31.10.2012 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi :

 • 68,00 zł. na dziecko w wieku 0-5 lat
 • 91,00 zł. na dziecko w wieku 5 - 18 lat
 • 98,00 zł. na dziecko powyżej 18 lat

Do zasiłku rodzinnego przewidziano dodatki z tytułu :

 • urodzenia dziecka ( jednorazowy dodatek ) w wys. 1000,00 zł.
 • jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka – tzw. „becikowe” w wys. 1 000,00 zł.
 • opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego w wys. 400,00 zł. miesięcznie
 • samotnego wychowywania dziecka w wys. 170,00 zł. miesięcznie na dziecko nie więcej jednak niż 340,00 zł.mies. na wszystkie dzieci a na dziecko niepełnosprawne w wys. 250,00 zł. miesięcznie, nie więcej jednak niż 500,00zł. mies.
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wys. 60,00 zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 r. ż., a 80,00 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 r. ż. do ukończenia 24 r. ż
 • rozpoczęcia roku szkolnego (wypłacany tylko raz w roku – IX) w wys. 100,00 zł (o dodatek ten można ubiegać się przez okres nauki w szkole, tj. wrzesień - sierpień .
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (wypłacany przez 10 miesięcy – od IX do VI następnego roku kalendarzowego) w wys. : 90,00 zł. miesięcznie na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem dziecka w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowamny jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; 50,00 zł. miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku dojazdów z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, a w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej
 • wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci i posiadającą prawo do zasiłku rodzinnego) – dodatek przysługuje wys. 80,00 zł. miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Poza zasiłkiem rodzinnym i wymienionymi dodatkami wypłacane są także świadczenia opiekuńcze :

 1. zasiłek pielęgnacyjny w wys. 153, 00 zł. miesięcznie, przysługujący bez względu na wysokość dochodu :
  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • osobie, która ukończyła 75 lat,
  • osobie powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • świadczenie pielęgnacyjne w wys. 520,00 zł. miesięcznie przysługuje osobie, która nie podejmuje żadnego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami : konieczności sprawowania długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenia rodzinne przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Osoba, która pobrała nienależne świadczenia rodzinne jest zobowiązana do ich zwrotu łącznie z odsetkami.

Ważne :

W przypadku złożenia wadliwie wypełnionego wniosku podmiot realizujący wzywa pisemnie osobę do poprawienia albo uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nie stawienia się do wezwania wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenie rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Data powstania: wtorek, 7 sie 2007 08:21
Data opublikowania: piątek, 31 mar 2006 08:36
Data edycji: wtorek, 7 sie 2007 14:45
Opublikował(a): Izabela łoszewska
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 6343 razy
Ilość edycji: 1