BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

(dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działkę o nr geod. 1046 położonym w miejscowości Stawiski gm. Stawiski)

Stawiski, dnia 08 lipca 2019 r.

BI.6733.9.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA STAWISK

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018. poz. 2096 z późn.zm.)

Z A W I A D A M I A M

że w dniu 05 lipca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski w imieniu której występuje pełnomocnik Krzysztof Wiszniewski, ul. Szosa Zambrowska 79, 18-400 Łomża w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  na budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działkę o nr geod. 1046 położonym w miejscowości Stawiski gm. Stawiski.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, w pokoju nr 13 z zebranymi w tej sprawie materiałami oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. od dnia 09 lipca 2019 r.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 9 lip 2019 18:21
Data opublikowania: wtorek, 9 lip 2019 18:24
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1227 razy