BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na X Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 27 czerwca 2019 roku

Stawiski, dnia 21 czerwca 2019 r.

RM.0002.10.2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506) oraz § 13 ust. 2 Statutu Gminy Stawiski przyjętego Uchwałą Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 5416) oraz Uchwałą Nr VIII/30/19 Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie zmian w Statucie Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1117) zwołuję na dzień 27 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach X Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z IX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 marca 2019 r.
 4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Stawiski.
 7. Raport o stanie Gminy Stawiski za 2018 rok
  a) przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni;
  b) debata nad raportem o stanie gminy;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawisk wotum zaufania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk z tytułu wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2018 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stawiski za rok 2018.
 12. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach za rok 2018.
 13. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Stawiski za rok 2018.
 14. Bilans potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach na rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w  zakresie powierzenia Miastu Łomża realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stawiski na lata 2019 – 2022.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 18. Informacje.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o  godz.13:00.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach  

Zajączkowski Kamil

Data powstania: piątek, 21 cze 2019 15:43
Data opublikowania: piątek, 21 cze 2019 18:26
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 429 razy