BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na IX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 26 marca 2019 roku

Stawiski, dnia 21 marca 2019 r.

RM.0002.9.2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506) oraz § 13 ust. 2 Statutu Gminy Stawiski przyjętego Uchwałą Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 5416) oraz Uchwałą Nr VIII/30/19 Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie zmian w Statucie Gminy Stawiski (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1117)

zwołuję

na dzień 26 marca 2019 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach IX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z 15 lutego 2019 roku.
 4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 – 2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Wysokim Małym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stawiski.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stawiski na lata 2019 – 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2019 rok.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 18. Informacje.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 14:00.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach

Zajączkowski Kamil

Data powstania: czwartek, 21 mar 2019 19:36
Data opublikowania: czwartek, 21 mar 2019 19:45
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 512 razy