BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na VI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 22 stycznia 2019 roku

Stawiski, dnia 17 stycznia 2019 r.

RM.0002.6.2019

Z A W I A D O M I E N I E 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z póź.zm.) oraz § 13 ust.2  Uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2018 r. poz. 5416),

zwołuję

na dzień 22 stycznia 2019r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Stawiskach VI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad V Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia  
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Stawiskach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Stawiskach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stawiskach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/20/15 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Kraina Mlekiem Płynąca”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiana „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stawiski na 2019 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Stawiski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 5. Informacje.
 6. Zamknięcie obrad sesji.

 

Wspólne posiedzenie radnych Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r. (wtorek) godz. 12:30.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stawiskach

Kamil Zajączkowski

 

Data powstania: piątek, 18 sty 2019 15:25
Data opublikowania: piątek, 18 sty 2019 15:30
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 527 razy