BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Stawiski, dnia 29 października 2018 r.

OŚR. 6220.8.2018

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Burmistrz Stawisk informuje, że dnia 19 października 2018 roku została wydana decyzja Nr OŚR.6220.8.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku skaleniowo-kwarcowych ,,Zabiele” w kat. C1, na części działki o nr 254 obręb geodezyjny 0033 Zabiele, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie”.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 730-1530.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

Z up. Burmistrza

Agnieszka Rutkowska
SEKRETARZ GMINY STAWISKI

 

 

Data powstania: środa, 31 paź 2018 15:54
Data opublikowania: środa, 31 paź 2018 15:56
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1561 razy