BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Stawiski, dnia 24 października 2018 r.

OŚR. 6220.10.2018

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Burmistrz Stawisk informuje, że dnia 24 października 2018 roku została wydana decyzja Nr OŚR.6220.10.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku inwentarskiego o obsadzie maksymalnej 65 DJP na terenie działek nr geod. 117/3 i 117/4 położonych w miejscowości Jurzec Włościański, gmina Stawiski.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 730-1530.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

Z up. Burmistrza

Agnieszka Rutkowska
SEKRETARZ GMINY STAWISKI

Data powstania: piątek, 26 paź 2018 15:31
Data opublikowania: piątek, 26 paź 2018 15:33
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1643 razy