BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Stawiski

Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych
w Gminie Stawiski

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI (nazwa dokumentu oraz podstawy prawnej jego sporządzenia): Uchwała Nr XLIV/156/17 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia: 22 sierpnia 2017 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073).

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.stawiski.pl

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

  1. Konsultacje przeprowadzono w terminie: kwiecień – wrzesień 2018 rok
  2. Cele konsultacji:

1) wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu - wyznaczenie terenów przeznaczonych pod kopalnię kruszywa naturalnego;

2) dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski, z informacją o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wzięcia udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni;

3) przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący;

4) określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w formie koncepcji zmiany studium, w tym przypadku uwzględniając:

  • warte zachowania walory przestrzeni otwartych - naturalnie ukształtowany i niezabudowany krajobraz,
  • warte podkreślenia walory kulturowe,
  • potrzebę zaspokojenia potrzeb w zakresie niezbędnego uzupełnienia istniejącej zabudowy z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z innych opracowań planistycznych;

 

III. INFORMACJA O ZEBRANYCH  UWAGACH (PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH):

Lp.

Nazwa podmiotu /imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagę

Treść uwagi

Odniesienie się urzędu do wniesionej uwagi

(uzasadnienie)

1.

Mieszkaniec wsi Jurzec Szlachecki

Zgłoszono projekt organizacji spotkania mieszkańców z przedstawicielem Inwestora, władz gminy we wsi w której jest planowana inwestycja, dokonanie szczegółowej  analizy skutków ubocznych planowanych działań, prezentacja „dobrych praktyk” w tym zakresie.

Warunki mieszkańców:

Realizacja inwestycji wymaga określenia konkretnego czasu eksploatacji wyrobiska, warunków likwidacji skutków ubocznych, określenia dopuszczalnego limitu obciążenia mostu w Nurcu dla transportu kruszywa. Obecnie istniejące składowisko kamienia (ok. 150 m od zabudowań jest niezabezpieczone, niezagospodarowane właściwie.

Konieczne jest zdefiniowanie w jaki sposób skorzystać mogą na tej inwestycji okoliczni mieszkańcy, tak aby nie odbyło się to jedynie ich kosztem, jaka otrzymają rekompensatę w związku z uciążliwością inwestycji.

Uwaga przyjęta do dalszej dyskusji

2.

Mieszkaniec Stawisk

Ochrona i promocja zdrowia: działanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia, organizacja projektów promujących, popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych, ekologicznym stylu życia, formach rehabilitacji i aktywizacji osób starszych, organizacja punktu laboratoryjnego/ analiz medycznych

Uwaga nie merytoryczna

3.

Mieszkaniec Jurca Włościańskiego

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa przyrodniczego: upowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska i postaw proekologicznych, wdrażanie akcji społecznych mających na celu poprawę estetyki Gminy, współdziałanie w procesie ochrony pomników przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój ścieżek rowerowych, organizacja rekreacji w tym zakresie, wydarzeń integrujących społeczność. Popularyzacja gminy jako miejsca wypoczynku i turystyki.

Uwaga nie merytoryczna

4.

Mieszkaniec Stawisk

Propagowanie historii Gminy oraz patriotyzmu lokalnego, współpraca w zakresie ochrony miejsc pamięci narodowej, organizacja uroczystości narodowych, realizacja wspólnych projektów i imprez z zakresu kultury i sztuki, wspieranie działań na rzecz ochrony dóbr kultury, promowanie działań i osiągnięć lokalnych twórców; integracja i aktywizacja mieszkańców.

Uwaga nie merytoryczna

 

 

 

data:. 12.09.2018 r.

Podpis koordynatora procesu konsultacji: Agnieszka Rutkowska

 

data: 12.09.2018 r.

Podpis Gospodarza procesu konsultacji: Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski

 

Data powstania: środa, 12 wrz 2018 19:14
Data opublikowania: środa, 12 wrz 2018 19:19
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1707 razy