BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na LVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 17 września 2018 roku

Stawiski, dnia 10 września 2018r.

RM.0002.58.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E 

Zawiadamiam, że zwołałem LVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień  17 września 2018r. (poniedziałek)

Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 12:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu obrad LVII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 sierpnia 2018r.
  3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski.
  8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  9. Informacje.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 14 września 2018r. (piątek) godz. 15:00.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: wtorek, 11 wrz 2018 17:52
Data opublikowania: wtorek, 11 wrz 2018 23:03
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 627 razy