BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dot. eksploatacji złoża piasku skaleniowo-kwarcowych ,,Budy Stawiskie” na działce o nr 197 obręb geodezyjny 0004 Budy Stawiskie

Stawiski, dnia 05 września 2018 r.

OŚR. 6220.9.2018

                                                 

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Burmistrz Stawisk informuje, że dnia 05 września 2018 roku została wydana decyzja Nr OŚR.6220.9.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku skaleniowo-kwarcowych ,,Budy Stawiskie” na działce o nr 197 obręb geodezyjny 0004 Budy Stawiskie, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie”.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 730-1530.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 6 wrz 2018 11:41
Data opublikowania: czwartek, 6 wrz 2018 11:43
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1657 razy