BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

(dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 357, 165/2 i 407)

Stawiski, dnia 13 sierpnia 2018 r.

BI.6733.2.2018

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA STAWISK

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 t.j.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.)

Z A W I A D A M I A M

że w dniu 27 lipca 2018 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek CEZ ESCO Polska Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 61, 00-697 Warszawa (inwestor – Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie obejmującym działki nr geod. 357, 165/2 i 407 położonym w Stawiskach.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, w pokoju nr 13 z zebranymi w tej sprawie materiałami oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. od dnia 13 sierpnia 2018 r.                 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 13 sie 2018 13:51
Data opublikowania: poniedziałek, 13 sie 2018 13:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1569 razy