BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I ROZPOCZĘCIU PROCEDURY UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W RAMACH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Stawiski, dnia 08 sierpnia 2018 r.

OŚR.6220.8.2018

OBWIESZCZENIE

O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO I ROZPOCZĘCIU PROCEDURY UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA
W RAMACH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust.1 oraz w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Burmistrz Stawisk

1) Podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża piasku skaleniowo-kwarcowych „Zabiele”, w kat. C1, na części działki o nr 254 obręb geodezyjny 0033 Zabiele, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie”.

2) Zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości:

  • zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, tj. z wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stanowiskami organów współdziałających, jeśli będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków, która wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pok. nr 13, w godzinach pracy Urzędu 730-1530.
  • składania uwag i wniosków do Burmistrza Stawisk w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym a także poprzez ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej) w terminie  30 dni, tj. od dnia 08 sierpnia 2018 r. do dnia 08 września 2018 r. na adres Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, poczta elektroniczna – sekretariat@stawiski.pl; faks (86) 2785533.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ww. ustawy).

Ww. przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony postanowieniem tutejszego organu, Nr OŚR.6220.8.2018 z dnia 24.07.2018 r., w którym nałożono na Wnioskodawcę obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Stawisk. Organem właściwym do wydania  opinii w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży i Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku, a organem właściwym do uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (art. 29 ww. ustawy).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone prze Burmistrza Stawisk przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podano do publicznej wiadomości w dniu 08 sierpnia 2018 r. poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia: na stronie bip.stawiski.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach oraz w pobliżu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 8 sie 2018 12:14
Data opublikowania: środa, 8 sie 2018 12:19
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1719 razy