BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

Stawiski, dnia 15 czerwca 2018 r.

6733.1 2018

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1060 r. – Kodeks Postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 tekst jednolity) w związku  z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073.z późn. zm.)

zawiadamia się 

że w dniu 15 czerwca 2018 r. na wniosek Gminy Stawiski, Plac Wolności 13/15,18-520 Stawiski została wydana decyzja Burmistrza Stawisk nr BI.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej z rur PCV o długości ok. 116 ,0 m

przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym części działek o numerze ewidencyjnym 222/5,419,429 położonej w obrębie ewidencyjnym gruntów miejscowości Poryte, gm. Stawiski.

Strony biorące udział w  postępowaniu z treścią decyzji oraz dokumentacją mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach w godzinach 730 – 15 30,(pokój nr 13).

Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Stawisk w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2017 r., poz. 1257.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach oraz na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl dnia 15 czerwca 2018 r.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 cze 2018 13:59
Data opublikowania: piątek, 15 cze 2018 14:05
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1787 razy