BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

„Dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników betonowych i cementu – Część I oraz ułożenie kostki brukowej w ramach Funduszy Sołeckich w miejscowościach na terenie Gminy Stawiski - Część II”

Stawiski, dnia 14 czerwca 2018r.

DRG.7021.12.2018                                                                               

Zapytanie ofertowe pn.
„Dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników betonowych i cementu – Część I
oraz ułożenie kostki brukowej w ramach Funduszy Sołeckich w miejscowościach na terenie Gminy Stawiski - Część II”.

Burmistrz Stawisk zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 Euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników betonowych i cementu – Część I oraz ułożenie kostki brukowej w ramach Funduszy Sołeckich w miejscowościach na terenie Gminy Stawiski - Część II”.

I. Zamawiający:

Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18 – 520 Stawiski,

tel.: 86 278 55 11, Fax: 86 278 55 33, e-mail: sekretariat@stawiski.pl

II. Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Zamawiający dopuszcza składania  ofert częściowych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników betonowych i cementu – Część I oraz ułożenie kostki brukowej
w ramach Funduszy Sołeckich w miejscowościach na terenie Gminy Stawiski - Część II
”.

Część I

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników betonowych i cementu”. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i rozładowany zgodnie z poniższym wykazem:
  a) Kostka brukowa Holland kolor szary o grubości 6 cm w ilości- 867,08 m2
  b) Obrzeża chodnikowe, betonowe o wymiarach 6 cm x 20 cm x 100 cm, kolor szary w ilości - 419 szt.
  c) Krawężnik 15x30x100 - 357 szt.
  d) Cement CEM 32,5 workowany (palety zabezpieczone folią ochronną) – 26,28 ton

Chmielewo

Kostka brukowa 6 - 78,08  m2

Obrzeża 6x20x100 - 38 szt.

Cement – 3,15 tony

Jurzec Szlachecki

Cement – 4,2  tony

Lisy

Cement – 3,57  tony

Mieczki Sucholaszczki

Kostka brukowa 6 – 170,00  m2

Cement – 3,60 tony

Mieszołki

Kostka brukowa 6 – 50,00  m2

Cement – 2,79 tony

Rogale

Cement – 4,51  tony

Rostki

Cement - 4,51  tony

Obrzeża 6x20x100 - 40 szt.

Krawężnik 15x30x100 -  47 szt.

Tafiły

Kostka brukowa 6 - 125,00 m2

Cement – 2,63 tony

Wysokie Duże

Cement – 3,68  tony

Obrzeża 6x20x100 – 50 szt.

Żelazki

Kostka brukowa 6 - 75,60 m2

Obrzeża – 60 szt.

Krawężnik 15x30x100 – 18 szt.

Cement – 1,59 tony

Budy Stawiskie

Kostka brukowa 6 – 205  m2

Krawężnik 15x30x100– 166 szt.

Obrzeża 6x20x100 – 166 szt.

Ramoty

Kostka brukowa 6 –164 m2

Krawężnik 15x30x100 - 126 szt.

Obrzeża 6x20x100 – 65 szt.

Część II

1. Przedmiotem zamówienia jest Ułożenie kostki brukowej w ramach Funduszy Sołeckich w miejscowościach na terenie Gminy Stawiski”. Dokładny opis zamówienia zawiera załącznik nr 1b do zapytania ofertowego.

 1. Chmielewo - 150 m2 kostki brukowej i 38 szt. obrzeża
 2. Jurzec Szlachecki - 200 m2 kostki brukowej
 3. Lisy – 140,5 m2 kostki brukowej
 4. Mieczki Sucholaszczki – 170 m2 kostki brukowej
 5. Mieszołki – 133,2 m2 kostki brukowej
 6. Rogale – 214,9 m2 kostki brukowej
 7. Rostki – 175 m2 kostki brukowej, 40 szt. obrzeża i 47 szt. krawężnika
 8. Tafiły – 125 m2 kostki brukowej
 9. Wysokie Duże - 175 m2 kostki brukowej i 50 szt. obrzeża
 10. Żelazki – 75,6 m2 kostki brukowej, 60 szt. obrzeża i 18 szt. krawężnika

 IV. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacji:

Część I

 1. Cena oferowana na dostawę kostki, obrzeży i krawężnika powinna obejmować wszelkie koszty, w tym transport i wyładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy. Palety zwracane będą Wykonawcy, a ich cena nie wchodzi w koszt wyrobów. Odbiór palet w miarę ich uwalniania odbywać się będzie na koszt Wykonawcy w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego tj. na terenie Gminy Stawiski.
 2. Dostawy i rozładunek materiałów dokonywać będzie każdorazowo Wykonawca w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zamawiał materiały sukcesywnie, stosownie do bieżących potrzeb. Zamówienia będą zgłaszane: telefonicznie, faxem lub za pomocą e-maila. Zamówienie realizowane będzie w terminie 7 dni od złożenia zamówienia przez upoważniona osobę.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostawy kostki brukowej, obrzeży i krawężników. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń w stosunku do niezrealizowanej części zamówienia.
 4. Zamawiający będzie zlecał wykonanie usługi w zależności od posiadanych środków finansowych do wysokości nie przekraczającej kwoty z wybranej oferty.
 5. Wymagany termin realizacji zamówienia do 17 sierpnia 2018r.

Część II

 1. Oferent musi posiadać wymagane prawem kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.
 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 30 grudnia 2018 roku.
 4. Informacja dotycząca płatności: zgodnie z zawartą umową.

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.

Część I

Maksymalnie w kryterium „cena" można uzyskać 100 punktów, które zostaną przyznane ofercie z najniższą ceną. Każda oferta o cenie wyższej otrzyma proporcjonalnie mniej punktów według wzoru:

najniższa cena brutto z badanych ofert

C = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty badanej

 

Część II

Maksymalnie w kryterium „cena" można uzyskać 100 punktów, które zostaną przyznane ofercie z najniższą ceną. Każda oferta o cenie wyższej otrzyma proporcjonalnie mniej punktów według wzoru:

najniższa cena brutto z badanych ofert

C = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty badanej

VI. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Część I

Wykonanie zamówienia realizowane będzie w miarę zgłaszanych potrzeb od dnia podpisania umowy do dnia 17.08.2018r. Zlecenia realizowane będą telefonicznie przez uprawnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Stawiskach tj. inspektora ds. drogownictwa Grzegorza Malinowskiego tel. 86-278-51-92; kom. 882-032-430.

Część II

Wykonanie zadania realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2018r. Harmonogram prac zostanie uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

VII. Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być złożona na załączonym do zapytania formularzu ofertowym,
  do którego należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania
  i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 3. Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz cenę netto zamówienia. Cena powinna obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. Podana cena jest ceną ryczałtową i nie ulega zmianie w czasie trwania umowy oraz zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 5. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, zaadresowana do Zamawiającego oraz opisana następująco:

Nie otwierać przed dniem 25 czerwca  2018 roku godz. 1015

Oferta na  „Dostawa kostki brukowej, obrzeży, krawężników betonowych i cementu – Część I oraz ułożenie kostki brukowej w ramach Funduszy Sołeckich w miejscowościach na terenie Gminy Stawiski - Część II”.

VIII. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 1a lub 1b).
 2. Zaakceptowany wzór umowy  (załącznik nr 2a lub 2b).
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia referencji na co najmniej 1 robotę budowlaną o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia – dot. części II.

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Inspektor ds. drogownictwa Grzegorz Malinowski, tel. 86-278-51-92, kom 882-032-430

X. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy przesłać pocztą bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat – I piętro.
 2. Termin składania ofert upływa z dniem 25 czerwca godz. 1000.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2018r. godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 12.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

XI. Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1a - Formularz oferty - dotyczy Części I
 2. Załącznik Nr 1b - Formularz oferty - dotyczy Części II
 3. Załącznik Nr 2a - Wzór umowy - dotyczy Części I
 4. Załącznik Nr 2b - Wzór umowy - dotyczy Części II
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 14 cze 2018 14:26
Data opublikowania: czwartek, 14 cze 2018 14:41
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2274 razy