BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ STAWISK

Stawiski, dnia 17 maja 2018 r.

BI.6733.1.2018

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA STAWISK

Zgodnie z art. 49 i w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz  art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2017 r., poz. 1073 z późn. zm. / Burmistrz Stawisk

Z A W I A D A M I A

że w dniu 17 maja 2018 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Gminy Stawiski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Poryte, gm. Stawiski” na terenie obejmującym części działek nr geod. 222/5,419 i 429 położonym we wsi Poryte gm. Stawiski.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z dokumentami znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostanie opublikowane w dniu 18 maja 2018 r. na stronie bip.stawiski.pl.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 maj 2018 10:25
Data opublikowania: piątek, 18 maj 2018 10:31
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1661 razy