BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stawiski, dnia 16 maja 2018 r.

OŚR. 6220.5.2018

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Burmistrz Stawisk informuje, że dnia 16 maja 2018 roku została wydana decyzja Nr OŚR.6220.5.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku składowego na budynek inwentarski o obsadzie maksymalnej 24 DJP włącznie na działkach nr geod. 26/2 i 25/1 położonych w miejscowości Cwaliny, gmina Stawiski.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 730-1530.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: czwartek, 17 maj 2018 15:37
Data opublikowania: czwartek, 17 maj 2018 15:39
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1767 razy