BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stawiski, dnia 15 maja 2018 r.

OŚR. 6220.6.2018

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Burmistrz Stawisk informuje, że dnia 15 maja 2018 roku została wydana decyzja Nr OŚR.6220.6.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku inwentarskiego obory stanowiskowej w systemie ściołowym o oborę stanowiskową w systemie rusztowym i ściołowym płytkim o obsadzie do 90 DJP, zbiornika na ścieki socjalne o pojemności 9,50 m3 na części działki nr geod. 352 we wsi Wilczewo, gmina Stawiski.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 730-1530.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: środa, 16 maj 2018 13:32
Data opublikowania: środa, 16 maj 2018 13:34
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1686 razy