BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na LV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 29 maja 2018 roku

Stawiski, dnia 15 maja 2018r.

RM.0002.55.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem LV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 29 maja 2018r. (wtorek) Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 11:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14.05.2018r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2018 – 2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
  z wykonania budżetu Gminy  Stawiski za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk z tytułu wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2017 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.
 10. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Stawiski za 2017 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 12. Informacje
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Projekty uchwał dotyczące pkt.5, pkt.6, pkt.7, pkt.8 i pkt.9 zostaną przesłane zgodnie z § 21 Statutu Gminy Stawiski na 7 dni przed terminem obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 28 maja 2018r. (poniedziałek) godz.14:00.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: wtorek, 15 maj 2018 14:52
Data opublikowania: wtorek, 15 maj 2018 14:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 890 razy