BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

Stawiski, dnia 07 maja 2018 r.

OŚR. 6523.7.2018                                                                   

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Stawisk

Na podstawie art. art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960  r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz.1257 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 07 maja 2018 roku zostało wydane postanowienie Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6523.7.2018 opiniujące Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18 km (S61); województwo podlaskie, powiat kolneński, grajewski, gminy Stawiski, Grabowo, Szczuczyn” w części dotyczącej gminy Stawiski, obręb Kuczyny, Michny, Zabiele.

Prace na terenie Gminy Stawiski obejmować będą działki o numerach ewidencyjnych:

  1. w obrębie: Kuczyny – 13/4, 12/6:
  2. w obrębie: Michny – 20/2, 19/2, 18/2, 14/4, 13/2, 24/1, 24/2, 21/2, 44/1, 43/2, 78/4, 125/2, 166/2, 147/5, 126/7, 126/8, 162/2;
  3. w obrębie: Zabiele – 52/3, 54/3,  55,  74, 75/5, 99, 100/3, 111/2, 157, 158/3, 158/4, 159/3, 180/5, 196, 207, 208, 209, 211, 213, 215, 216, 217/2, 218/2, 223, 226, 228, 230, 231/2,  232,  236/1,  236/2, 238/2, 239/2, 241/2, 245/2, 251, 252, 253, 254, 255, 277, 298, 403, 409/2, 407,423, 424/1, 435.

Niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz w sołectwach Zabiele, Michny, Kuczyny.

Obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 07 maja 2018 r.

Zgodnie z  art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 7 maj 2018 12:10
Data opublikowania: poniedziałek, 7 maj 2018 12:17
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1828 razy