BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OPS w Stawiskach ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla małoletnich

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STAWISKACH
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW
NA OPIEKUNA PRAWNEGO DLA MAŁOLETNICH

Podstawa prawna:

Art. 3 pkt. 5, lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r., Nr 34, poz. 198 ze zm.), a także art. 149 § 3, art. 162 § 1 oraz art. 175 i 178 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r., poz. 682).

Zakres podstawowych zadań:

Piecza nad osobą dziecka, piecza nad jego majątkiem, przedstawicielstwo ustawowe.

Za sprawowanie opieki może zostać opiekunowi przyznane, na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia od niej.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • biegła znajomość języka polskiego,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, niekaralność za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
 • niepozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Opieki nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna
 3. Kserokopia dokumentu tożsamości kandydata.
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 5. Oświadczenie kandydata o biegłej znajomości języka polskiego.
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich oraz o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
 8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji kuratora.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna”, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach (ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski).

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (86) 278 52 05

Izabela Łoszewska

Kierownik
OPS w Stawiskach

Data powstania: czwartek, 29 mar 2018 07:56
Data opublikowania: czwartek, 29 mar 2018 14:12
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1832 razy