BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stawiski, dnia 29 marca 2018 r.

OŚR. 6220.2.2018

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. ze zm.) Burmistrz Stawisk informuje, że dnia 28 marca 2018 roku została wydana decyzja Nr OŚR.6220.2.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym na ok. 150 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 1500,0 m3 oraz zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 15,0 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej ok. 150 DJP na działce nr geod. 13/1 we wsi Karwowo, gmina Stawiski.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 730-1530.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: czwartek, 29 mar 2018 14:03
Data opublikowania: czwartek, 29 mar 2018 14:06
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1655 razy