BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Białystok, dnia 08 marca 2018 r.

WOOŚ.442.1.2018.AS2

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku działając na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w związku z przystąpieniem strony polskiej do postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie oraz przekazaniem przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska otrzymanej od strony ukraińskiej dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamierzenia,

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu

przedmiotowej dokumentacji w języku polskim i angielskim w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przy ulicy Dojlidy Fabryczne 23, pokój 5, tel. (85) 740 69 81 wew. 21, w godz. 8.00 - 15.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku pod adresem: http://bip.białystok.rdos.gov.pl/ w zakładce Obwieszczenia i zawiadomienia.

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku informuje społeczeństwo o możliwości zapoznania się z ww. dokumentacją, jak również o możliwości składania do niej uwag i wniosków w formie pisemnej na adres - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: biuro.bialystok@rdos.gov.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579), w terminie 30 dni, tj. od dnia 12 marca 2018 r. do 11 kwietnia 2018 r. włącznie.

 

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Białymstoku

Beata Bezubik

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 12 mar 2018 13:17
Data opublikowania: poniedziałek, 12 mar 2018 13:52
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1775 razy