BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

Stawiski, dnia 17 stycznia 2018 r.

6733.3 2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK

     Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 )

 zawiadamia się

że w dniu 17 stycznia 2018 r. została wydana decyzja Burmistrza Stawisk nr BI.6733.3.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  • rozbiórce istniejących i budowie nowych urządzeń małej architektury,
  • rozbiórce istniejących i wykonaniu nowych nawierzchni utwardzonych ścieżek i placów,
  • rozbiórce istniejącego i wykonaniu nowego oświetlenia wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia,
  • remoncie istniejącego pomnika na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 597, położonym w m. Stawiski.

Strony w postępowaniu z treścią decyzji oraz dokumentacją mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach w godzinach 730 – 1530, (pokój nr 13).

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 r., poz.1257) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostanie opublikowane w dniu 17 stycznia 2018 r. na stronie bip.stawiski.pl.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 17 sty 2018 13:30
Data opublikowania: środa, 17 sty 2018 13:34
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2009 razy