BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

Stawiski, dnia 14 listopada 2017 r.

BI.6733.3.2017

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK

     Zgodnie z art. 49 i w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz  art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2017 r., poz. 1073 z późn. zm. / Burmistrz Stawisk

Z A W I A D A M I A

że w dniu 14 listopada 2017 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Gminy Stawiski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na „Rewitalizację parku w stawiskach polegającą na rozbiórce istniejących i budowie nowych urządzeń małej architektury, rozbiórce istniejących i wykonaniu nowych nawierzchni (ścieżek, placów),rozbiórce istniejącego i wykonaniu nowego oświetlenia terenu oraz remoncie istniejącego pomnika” na terenie obejmującym działkę nr geod. 597 położonym w m. Stawiski.

     Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z dokumentami znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7.30 - 15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 14 lis 2017 15:27
Data opublikowania: wtorek, 14 lis 2017 15:35
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1979 razy