BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Stawiski, dnia 12 października 2017 r.

OŚR.6220.10.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK
O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

     Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 tekst jednolity) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków skaleniowo – kwarcowych ze złoża ,,ZABOROWO I’’ położonego na działkach gruntowych o numerach 395, 396 i 397 obręb geodezyjny 0034 Zaborowo, gmina Stawiski, powiat kolneński.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 11 sierpnia 2017 r. na wniosek – ,,BIK PROJEKTU’’  Sp. z o.o. , ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża w ramach, którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, tj. z wnioskiem i Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy i wyznaczam 30-dniowy termin do składania uwag i wniosków, tj. od dnia 13 października 2017 r. do dnia 13 listopada 2017 r.

Uwagi  i wnioski można składać na piśmie na adres Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15 lub ustnie do protokołu w tut. Urzędzie, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu, tj. 730-1545.

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Po upływie w/w terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały
i dowody.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Stawisk. Organem właściwym do wydania  opinii i uzgodnień w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży.

Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, w miejscowości, w której będzie planowana inwestycja oraz na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl.

Obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 12 października 2017 r. na stronie bip.stawiski.pl.

 

B U R M I S T R Z

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 12 paź 2017 14:33
Data opublikowania: czwartek, 12 paź 2017 14:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1926 razy