BIP Gminy Stawiski

Sprawozdanie Burmistrza Stawisk między Sesjami Rady Miejskiej 25 X − 13 XII 2005 r.

Zarządzenia Burmistrza Stawisk

W okresie od 25 listopada br. Burmistrz Stawisk nie wydał żadnego zarządzenia.

Wykonanie uchwał Rady Miejskiej

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach podjęto uchwały dotyczące zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, zmiany w budżecie i uchwały dotyczące wynagrodzeń dla nauczycieli.

Zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zostały już wprowadzone; Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię dotyczącą uchwalonych zmian budżetowych, został rozpisany przetarg na kredyt i przetarg na przebudowę drogi Mieczki- Żelazki,; natomiast regulaminy wynagrodzeń dla nauczycieli zostały wysłane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem sprawdzenia i publikacji w Podlaskim Dzienniku Urzędowym.

Praca między Sesjami RM w Stawiskach

 1. W listopadzie br. Zostało podpisane porozumienie ze Spółką Weterynaryjną w sprawie wypłacenia odszkodowania. Porozumienie to było konsekwencją wyroku z dnia 22 kwietnia 2005, który wydał Sąd Okręgowy w Łomży. Sąd zasądził od Gminy Stawiski na rzecz Spółki kwotę 65. 558, 35zł. Jest to kwota z odsetkami, które również wynikają ze wspomnianego wyroku.
  Gmina złożyła od wyroku apelację. W dniu 29 czerwca 2005r. wpłynęło do UM w Stawiskach z sądu pismo o złożenie dodatkowych dwóch odpisów apelacji.
  Odpisy złożono po terminie, ale sąd apelację odrzucił. Gmina złożyła pismo do sądu o przywrócenie terminów, czyli o umożliwienie złożenia apelacji, ale sąd nie przychylił się do prośby i wydał orzeczenie o wypłaceniu odszkodowania Spółce Weterynaryjnej, informując jednocześnie, iż od tegoż orzeczenia nie przysługuje gminie środek odwoławczy, czyli kwotę należy bezapelacyjnie zapłacić.
  Ponieważ gminie groziła egzekucja komornicza, należało pilnie szukać wyjścia w formie porozumienia stron co do terminu zapłaty powyższej kwoty. Z porozumienia wynika, iż gmina uiści zasądzoną kwotę na początku następnego roku budżetowego, a Spółka do tego czasu nie wystąpi do komornika o egzekucję należności.

 2. Burmistrz Stawisk złożył wyjaśnienie w postępowaniu sprawdzającym dotyczącym nieruchomości po byłym Komisariacie Policji w Stawiskach. Warto wspomnieć, iż Starosta Kolneński złożył na Burmistrza Stawisk doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Kolnie, jakoby Burmistrz Stawisk popełnił przestępstwo, zbywając część wspomnianej nieruchomości na urządzenie w niej apteki i że takie działanie Burmistrza jest na niekorzyść interesu publicznego mieszkańców Gminy Stawiski.
  Wniosek był poparty jednym czy dwoma pismami i dwoma aktami notarialnymi, jakby pan Starosta zapomniał, że cała sprawa ma swój początek w 2003r., a pism i dokumentów z nią związanych jest około dwudziestu. Dowiozłem Policji brakujące dokumenty, z których jasno wynika, że jedyną winą za to, co się w tej chwili wokół nieruchomości tej dzieje jest brak dobrej woli jednej ze stron, ale sprawą niech się zajmą odpowiednie służby.
  O sprawie wyczerpująco zostanie poinformowany nowy Wojewoda Podlaski, Minister Sprawiedliwości i Kancelaria Premiera RP. Jestem właśnie w trakcie redagowania pism przewodnich do kopii dokumentów związanych ze sprawą.
  O postępach w sprawie będę na bieżąco informował zebrane tu gremium.

 3. Agencja Nieruchomości Rolnych w Suwałkach przychylnie do naszych wniosków i dyrekcja zaplanowała spotkanie z gminnymi władzami celem uzgodnienia koncepcji rozdysponowania gruntu w dużej części zgodnie z naszymi wcześniejszymi sugestiami. Burmistrz Stawisk będzie stał na stanowisku rozparcelowania wszystkich ziem wchodzących w skład dawnej Stacji Hodowli Roślin w Stawiskach, a będących obecnie w zarządzaniu ANR i sprzedaży działek pomiędzy rolników z Gminy Stawiski oraz tych, którzy na terytorium Gminy Stawiski posiadają gospodarstwa rolne.

 4. Burmistrz Stawisk spotkał się z wykonawcami dróg na terenie Gminy Stawiski celem ustalenia terminów częściowego odbioru wykonanych robót. Termin został ustalony na 20 grudnia na godz. 10. Radni z terenu Michen, Tafił i Jurca Szlacheckiego proszeni są o kontakt z panem Stanisławem Łepkowskim celem uczestnictwa komisji.
  Trwają prace na drodze w Sokołach. Czy inwestycja zostanie zakończona ułożeniem asfaltu uzależnione jest w tej chwili od warunków atmosferycznych. Na odcinku drogi dojazdowej do Barżykowa, na wniosek mieszkańców, w miarę możliwości poprawiono pobocze, które uległo zniszczeniu podczas transportu drewna.

 5. W tym czasie spotkałem się również z nowym właścicielem nieruchomości, na której pani Sienkiewicz domaga się wytyczenia drogi koniecznej dojazdowej do swoich działek budowlanych.
  Spotkanie to było wynikiem mojego pisma. Podczas spotkania p. Bagiński poinformował mnie, iż 8 grudnia br. spotkał się z p. Sienkiewicz z propozycją wykupienia działek.
  Państwo Sienkiewicz mieli wówczas stwierdzić, iż nie mają działek do sprzedania, dopóki gmina drogi nie wykupi- tak zrelacjonował spotkanie z p. Sienkiewicz p. Bagiński.
  Z tego wynika, iż powód chęci szybkiej sprzedaży działek i niemożliwości w związku z brakiem drogi, który podaje p. Sienkiewicz nie do końca jest prawdziwy.
  Burmistrz Stawisk jeszcze raz wystąpi do p. Sienkiewicz z propozycją utworzenia drogi dojazdowej od strony ul. Łomżyńskiej (przy chodniku bezpiecznego ruchu).

 6. Załatwianie bieżących spraw dotyczących gminy i jej mieszkańców.

(...)

Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach

 1. Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, w sprawie zmian w Budżecie Gminy i w sprawie regulaminów płac dla nauczycieli na rok 2006.
 2. Zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zostały wprowadzone w życie − ogłoszono przetarg na modernizację nawierzchni drogi Mieczki- Żelazki. Rozstrzygniecie przetargu odbędzie się 28 grudnia br.
 3. Uchwałę w sprawie zmian w Budżecie przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. Rozpisano przetarg na kredyt. W poniedziałek przetarg został rozstrzygnięty. Mimo dużego zainteresowania, udział w przetargu wziął tylko Bank PKO S.A., oferta banku była kompletna i została wybrana.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

 1. Jeśli chodzi o zapytanie radnego Truszkowskiego, jakie działania zostały podjęte w sprawie projektu budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Dnia 14 września br. Zorganizowane zostało spotkanie sołtysów z przedstawicielami firmy Europrojekt, na którym rozdano materiały, ale dalszego biegu sprawy, z tego, co mi wiadomo, nie było. W najbliższym czasie należy zatem powrócić do tematu i zimowe miesiące przepracować pod kątem indywidualnych oczyszczalni przydomowych. Uchwała podjęta w tej sprawie 14 czerwca tego roku zakłada realizację projektu na lata 2006- 2008. zatem nie ma opóźnienia.
 2. Jeśli chodzi o zapytanie pani radnej Barbary Rzadkiej, to zostanie dzisiaj albo jutro wysłane stosowne pismo do Starosty Kolneńskiego celem wyjaśnienia poruszonych w zapytaniu kwestii wykonania nawierzchni drogi na odcinku Dzierzbia- Poryte.
 3. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości

  1. W drodze bezprzetargowej:
   • Działka nr 20 (0,35ha) Jurzec Wł.
   • Działka 38 (0,22ha) Jurzec Wł.
   • W drodze przetrargu:
   • Działka nr 182 (0,45ha) Budy St.
   • Działka nr 190 (0,06ha) Budy St.
   • Działka nr 371 (0,01ha) Budy St.
   • Działka nr 380 (0,22ha) Budy St.
   • Działka nr 386 (0,37ha) Budy St.
   • Działka nr 361 (0,24ha) Budy St.
   • Działka nr 370 (0,04ha) Budy St.(udział 45/ 100w tej działce)
   • Działka nr 25 (0,37ha) Kuczyny
   • Działka nr 20 (0,62ha) Kuczyny
   • Działka nr 250/3 (0,74ha) Stawiski
   • Działka nr 250/4 (0,67ha) Stawiski
   • Działka nr 891/14 (462m²) Stawiski, ul. Smolniki
   • Działka nr 113/4 (0,0463ha) Rostki
   • Działka nr 114/7 (0,1707ha) Rostki
Data powstania: środa, 14 gru 2005 12:14
Data opublikowania: poniedziałek, 13 lut 2006 12:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 cze 2010 10:51
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3190 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.