BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 11 września 2017 r.

BI. 6733.2 2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK

     Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1060 r. – Kodeks Postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 tekst jednolity) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073.)

zawiadamia się

że w dniu 11 września 2017 r. na wniosek Spółki P4 Sp. z o. o. z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa została wydana decyzja Burmistrza Stawisk nr BI.6733.2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLN441 OC” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą:

1) wieżę telekomunikacyjną o wysokości do 65 m, na której zainstalowane będą anteny, w tym:

a) sześć anten sektorowych, których wypadkowa równoważna moc promieniowania izotropowo zawiera się w przedziale 5000 W – 10000 W, dla każdej z anten, a odległość od miejsc dostępnych dla ludzi od środka elektrycznego anten wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tych anten wynosi nie mniej niż 200 m,

b) trzy anteny sektorowe, których wypadkowa równoważna moc promieniowania izotropowo zawiera się w przedziale 2000 W – 5000 W, dla każdej z anten, a odległość od miejsc dostępnych dla ludzi od środka elektrycznego anten wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tych anten wynosi nie mniej niż 150 m,

c) do 7 anten radioliniowych pracujących na częstotliwościach w granicach 13 GHz – 23 GHz;

2) urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zainstalowane u podnóża;

3) instalację odgromową;

4) ogrodzenie terenu inwestycji; przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 100, położonej w obrębie ewidencyjnym gruntów miejscowości Chmielewo, gm. Stawiski;

Strony biorące udział w postępowaniu z treścią decyzji oraz dokumentacją mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach w godzinach 730 - 1545, (pokój nr 13).

Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Stawisk w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2017 r., poz. 1257.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawikach i we wsi Chmielewo oraz na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl dnia 12 września 2017 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 12 wrz 2017 14:44
Data opublikowania: wtorek, 12 wrz 2017 14:53
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2022 razy