BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

OBWIESZCZENIE
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 t.j.) oraz art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 t.j.).

zawiadamia się

o sporządzeniu projektu rozporządzenia zmieniającego
w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie http://www.warszawa.rzgw.gov.pl w zakładce Konsultacje społeczne / Warunki korzystania z wód oraz w siedzibie RZGW w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa w pokoju nr 241, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w formie pisemnej w terminie od dnia 28.08.2017 r. do dnia 18.09.2017 r.

a) na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa;
b) osobiście w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie:
c) na adres e-mail: warunki@warszawa.rzgw.gov.pl.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

p.o. DYREKTORA
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Dariusz Tomczak

Data powstania: piątek, 8 wrz 2017 14:37
Data opublikowania: piątek, 8 wrz 2017 14:43
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1975 razy