BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 04 września 2017 r.

OŚR.6220.9.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Stawisk

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 tekst jednolity) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 tekst jednolity) Burmistrz Stawisk

zawiadamia strony postępowania

że w dniu 04 września 2017 roku na wniosek Pana Adama Podsiad i Pani Bożeny Podsiad zam. Budy Poryckie 20, 18-520 Stawiski została wydana decyzja Nr OŚR.6220.9.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – o obsadzie maksymalnej 48 DJP ze zbiornikami wewnętrznymi o pojemności łącznej do 550 m3 oraz budowie silosu przejazdowego o pojemności do 1000 ton na działkach nr geod. 347, 349 i 350 położonych w miejscowości Budy Poryckie, gmina Stawiski.

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, w pokoju nr 13, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu od 7.30-15.45.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz w sołectwie Budy Poryckie w dniu 05 września 2017 r.

Społeczeństwu treść powyższej decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępnione są zgodnie z zasadami zawartymi w Dziale II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 j.t.), pt.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 5 wrz 2017 15:37
Data opublikowania: wtorek, 5 wrz 2017 15:40
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2038 razy