BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Białystok, dnia 1 września 2017 r.

WOOŚ-II.4231.1.2015.DK

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA

     Zgodnie z art. 131 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 j.t.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zawiadamia strony postępowania, że w dniu 1 września 2017 r. przesłał do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odwołanie wniesione przez Pana Jacka Jankowskiego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017r., znak: WOOŚ-II.4231.1.2015.DK ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica RP.

     Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Białymstoku

Beata Bezubik

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 4 wrz 2017 15:41
Data opublikowania: poniedziałek, 4 wrz 2017 15:44
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1899 razy