BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Łomża, dn. 25.08.2017r.

WSTII.4260.4.2017.RŚ

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA

    Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 j.t.) zawiadamiam, iż Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w dniu 25.08.2017r. na wniosek Burmistrza Stawisk wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie - Wilczewo - Ignacewo - Zaborowo - Karwowo - DK61 i drogi gminnej w Ignacewie”.

     Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

     Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     Z treścią ww. decyzji można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydziału Spraw Terenowych II w Łomży przy ulicy Nowej 2, pokój 223, tel. (86) 2164271, w godzinach od 8.00 - 15.00.

     Społeczeństwu treść powyższej decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniane są zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 j.t.), pt.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

 

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku

Mirosław Dobrzański
Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych II

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 29 sie 2017 15:15
Data opublikowania: wtorek, 29 sie 2017 15:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2132 razy