BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 14 sierpnia 2017 roku

SG.042.1.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).

Informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stawiski na lata 2017-2023.

UZASADNIENIE

W oparciu o zapisy art. 47 w związku z art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), (dalej ustawa o OOŚ), Burmistrz Stawisk dnia 31 lipca 2017 r. zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o uzgodnienie braku obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stawiski na lata 2017-2023. W swoim wystąpieniu Burmistrz Stawisk wskazał, że przygotowany projekt dokumentu nie spełnia przesłanek określonych w art. 46 ust. 2 ww. ustawy o OOŚ, a co za tym idzie nie jest dokumentem wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Gmina dokonała wnikliwej analizy zakresu projektu w przedmiocie uwarunkowań określonych w art. 49 ustawy OOŚ. Obszar rewitalizacji Gminy Stawiski nie obejmuje całego obszaru administracyjnego jednostki samorządowej. Obszar rewitalizacji Gminy Stawiski obejmuje łącznie 75,80 ha, przy czym powierzchnia całej gminy wynosi 16 600 ha. Oznacza to, iż obszar rewitalizacji stanowi 0,46% łącznej powierzchni Gminy Stawiski.

Obszar, na którym planowane są działania rewitalizacyjnej nie obejmuje obszarów chronionych tj. rezerwat przyrody Uroczysko Dzierzbia, projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie PLH 200020, użytki ekologiczne Budy Stawiskie, Chmielewo. Projekty gminy nie znajdują się na obszarze NATURA 2000 i nie oddziałują na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.). Planowane do realizacji projekty rewitalizacyjne nie stanowią zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Nie wpływają negatywnie na otoczenie, nie pozbawiają światła sąsiednich nieruchomości, nie naruszają równowagi przyrodniczej i nie utrudniają prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami środowiska. W bliskim sąsiedztwie nie występują obszary przylegające do uzdrowisk i obszary ochrony uzdrowiskowej, bądź obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Projekty inwestycyjne nie spełniają kryteriów określonych w §3 ust. 1 pkt 55 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 47 ustawy o OOŚ, uzgodniono odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku za pismem z dnia 08 sierpnia 2017 r. znak WPN.410.3.23.2017.AR oraz Podlaskim Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku za pismem z dnia 01 sierpnia 2017 r. znak NZ.0523.68.2017.

Reasumując powyższe, w oparciu o uzyskane uzgodnienia oraz mając na względzie spełnienie wymogów ochrony środowiska orzeczono jak w sentencji. 

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 17 sie 2017 15:53
Data opublikowania: czwartek, 17 sie 2017 22:54
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 2065 razy